Huvikool Keeltekoda Cambridge’i ettevalmistuskeskuse põhikiri.

                                                                                                            Kinnitan: Agris Ambos

                                                                                                            OÜ Keeltekoda juhatuse liige

                                                                                                            26. aprill 2021. a.

1. Üldsätted

1.1. OÜ Keeltekoda, registrikood 11706217, (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on Huvikool Keeltekoda (edaspidi huvikool).

1.2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust keeleõppe valdkonnas.

1.3. Huvikooli asukoht on Veski 1, Tartu 51005, www.keeltekoda.ee

1.4. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on inglise keel.

1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded

2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

2.2. Huvikooli ülesandeks on laste ja noorte loomevõimete arendamine ning võimaluste loomine vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.

3. Struktuur

3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu.

3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.

3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud õpetajad.

3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

3.1.5. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.

3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

3.1.7. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.

3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.

3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Hoolekogu liikmete volituste kestus on üks aasta.

3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Huvikooli pidaja moodustab viie- kuni seitsmeliikmelise hoolekogu.

3.2.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja.

3.2.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:

3.2.4.1. hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;

3.2.4.2. hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;

3.2.4.3. hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;

3.2.4.4. hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks; 3.2.4.5. hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.

3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:

3.2.5.1. huvikooli direktor;

3.2.5.2. õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;

3.2.5.3. lastevanemate esindaja;

3.2.5.4. õpilaste esindaja;

3.2.5.5. huvikooli pidaja esindaja.

3.2.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

3.2.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

3.2.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

3.2.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.

3.2.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.

3.2.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.

4. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus

4.1. Huvikooli direktori pädevus:

4.1.1. Direktor juhib huvikooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

4.2. Huvikooli direktori ülesanded:

4.2.1. Direktor esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

4.2.2. Direktor esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate huvikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

4.2.3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

4.3. Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktoriga sõlmitakse tööleping lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused kestavad kogu direktori ametikohal töötamise jooksul.

5. Põhikirja muutmise kord

5.1. Huvikooli direktoril ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.

5.2. huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.

5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja.

6. Õppekorralduse alused

6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.

6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

6.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

6.2.2. õpingute alustamise tingimused;

6.2.3. õppeainete loendi ja mahu tundides ning õppepäevades;

6.2.4. ainekavad;

6.2.5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;

6.2.6. õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded.

6.3. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

6.4. Õppeperiood kestab üldjuhul 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. maini. Erinevate ainekavade puhul võib õppeperioodi kestus olla erinev.

6.5. Õppevaheaeg kestab üldjuhul 1. juunist 31. augustini. Erinevate ainekavade puhul võib õppevaheaegade kestus olla erinev.

6.6. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaastate lõikes kehtestab direktor vähemalt 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust.

7. Õpilase huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord

7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.

7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.

7.3. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

8. Õpilaste õigused ja kohustused

8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:

8.1.1. tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning kodukorraga;

8.1.2. nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;

8.1.3. saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

8.1.4. nõuda huvikoolilt lepingu täitmist, sealhulgas õppemaksu hüvitamist ära jäänud tundide eest;

8.1.5. katkestada õpe ja lõpetada leping, teatades sellest ette vähemalt 2 kuud. Alaealise puhul saab lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.

8.2. Õpilane on kohustatud:

8.2.1. järgima huvikooli kodukorda;

8.2.2. hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;

8.2.3. täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi.

9. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajatel ja teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

9.2. Töötajatel on õigus:

9.2.1. saada huvikooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli direktorile ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;

9.2.2. saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.

9.3. Töötajatel on kohustus:

9.3.1. hoida huvikooli kasutuses olevat vara;

9.3.2. täita tema ametikohast tulenevaid ülesandeid.

10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole tahteavaldus.

10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.

10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud kõigile osapooltele.

11. Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.

11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustuvad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja vahenditest. 11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.

11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.

11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded huvikooli pidaja kehtestatud korras ja tähtaegadel.

12. Huvikooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord

12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.

12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajaskonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes.

12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras huvikooli tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:

12.3.1. huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

12.3.2. huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutunud mitteotstarbekaks;

12.3.3. huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.

12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli õppeperioodi lõppu põhikirjas sätestatud korras.

12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse õpilasi, töötajaid, Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus- ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.

Huvikool Keeltekoda Cambridge’i ettevalmistuskeskuse kodukord

 • Tunni ajal räägivad kõik õpilased ja nende saatjad või vanemad ainult inglise keeles.
 • Kõik huvikoolis olevad õpilased, vanemad ja õpetajad on üksteise suhtes viisakad ja sõbralikud.
 • Lapsevanemad on oma lapse tundi külastama alati oodatud, aga palume oma tulekust vähemalt 2 tundi varem kirjalikult õpetajatele ette teatada.
 • Lapsevanemad on tunni ajal klassiruumis viibides oma lapsele abiks ja toeks. Lapsevanemal pole lubatud tunni ajal telefoni kasutada.
 • Ilma kõigi grupis õppivate laste vanemate kirjaliku loata pole lubatud huvikoolis lapsi pildistada või filmida.
 • Õpilane on kohustatud tundi tulema kokkulepitud ajal. Palume arvestada, et hilinemine segab terve grupi tööd ning kõigil on õigus saada meie koolist parimat keeleõpet.
 • Vanemad teavitavad puudumisest õpetajat kirjalikult, sest tunde planeerides arvestame iga õpilasega.
 • Õed, vennad ja sõbrad, kes pole kursusele registreeritud, ootavad ooteruumis või mängutoas.
 • Vanemad garanteerivad, et ooteruumis või mängutoas ootav laps käituks viisakalt ja vaikselt.
 • Huvikool ei vastusta laste õigeaegselt huviringidesse jõudmise ning huviringides osalemise eest. Mõlema eest vastutab lapsevanem. Huvikool ei saa last sundida tunnis osalema, meie saame last ainult motiveerida ja julgustada.
 • Huvikool ei vastuta kaotatud asjade eest. Koolimajja jäetud asjad toimetatakse õpetajate tuppa ning asjadele saab järele tulla Huvikooli lahtioleku ajal, kuid palume aja eelnevalt kokku leppida.
 • Huvikool ei vastuta laste eest väljaspool tunni aega. Palume lapse kokkulepitud ajal tundi tuua ja talle ka kokkulepitud ajal järele tulla.
 • Haiget last ei ole lubatud huvikooli saata. Haige laps jääb koju ning osaleb tunnis Zoomi vahendusel, kuid vanemal on kohustus puudumisest vähemalt 4 tundi ette teatada, et õpetaja jõuaks vanemale tunni lingi saata. Kui laps haigestub koolis, siis õpetaja helistab vanematele ja haige laps saadetakse koju.
 • Võõraste huvikooli sisenemine on lubatud vaid erikokkuleppel.
 • Tunni ajal õpilased üldjuhul oma mobiiltelefone ei kasuta ning hoiavad neid kas oma kotis või klassis, õpetaja poolt pakutavas ,,telefonide hotellis.” Kui õppetöös läheb telefone vaja, siis õpetaja annab sellest märku.
 • Kõik koolis käitumist ja olemist puudutavad kokkulepped kehtivad kogu huvikoolis veedetud jooksul.
 • Koolimajas kõnnitakse rahuliku sammuga. Joosta võib õues.
 • Tahvlitele ega interaktiivsele ekraanile ei ole lubatud ilma õpetaja loata joonistada ega kirjutada.
 • Mängimise lõppedes on lapsed või nende vanemad kohustatud kokku panema kasutatud mängud ja mänguasjad. Palun arvestage selleks kuluva ajaga, kui lastele järgi tulete.
 •  Tegijal juhtub — aeg-ajalt võib lastel mänguhoos üht-teist katki minna. Lepime kokku, et kooli või teiste õpilaste vara rikkunud lapse vanem asendab rikutud vara omal kulul.

Igaüks saab anda oma panuse, et meie koolis oleks tore õppida.

Aitäh, et järgite meie kooli kodukorda! Oleme teile südamest tänulikud.